Saxofonia hecht vanzelfsprekend veel waarde aan de bescherming

van uw persoonsgegevens en heeft respect voor uw privacy. 

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij met die gegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. 

Saxofonia leeft in dat verband de toepasselijke wet- en regelgeving na, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening nr. 2016/679). 

 

Waarom Saxofonia uw persoonsgegevens verwerkt

 Uw persoonsgegevens worden door Saxofonia verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • ledenadministratie, dienstverlening aan en verzekering van de leden (uitvoering overeenkomst)
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Saxofonia (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming)
 • uitstraling van Saxofonia (reclame) (toestemming)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Saxofonia de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en/of verwerken:

 

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • financiële gegevens: rekeningnummer
 • andere gegevens: beeldmateriaal, foto's

 

Saxofonia gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Zij verzamelt voorts enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld, onder meer door middel van inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of telefonisch of elektronisch contact. Saxofonia verzamelt daarentegen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen of overkoepelende organisatie. 

 

Verstrekking aan derden

 De gegevens die u aan Saxofonia geeft worden enkel aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ze maken gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (web- en emailhosting)
 • het verzorgen van IT- infrastructuur
 • het bijhouden en verwerken van gegevens in de cloud (bv onedrive, dropbox, ...)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • de organisatie van activiteiten (team building, concerten, uitstappen, ...)

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij steeds de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst werd afgesloten.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplichten toegestaan is.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Bent u als betrokken jonger dan 16 jaar, dan zullen uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming werd gegeven door een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger.

In ieder geval verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden waarvan is geweten dat zij buiten de Europese Unie is gevestigd.

 

 

Bewaartermijn

 Saxofonia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

In het algemeen worden uw persoonsgegevens niet langer dan één jaar na laatst gebruik bijgehouden. Worden uw persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke toestemming verwerkt, dan geldt een afwijkende bewaartermijn van vijf jaar. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die Saxofonia van u ontvangen heeft. Onze contactgegevens kunt u terug vinden aan het begin van deze privacyverklaring.

U kunt ook steeds bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Saxofonia of door een van haar verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken. 

 

Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wijziging privacyverklaring

Saxofonia kan ten allen tijde haar privacyverklaring wijzigen. Van zulke wijziging wordt een aankondiging gedaan op de website .